پوشش زینک ریچ

صنعتی
پوشش زینک ریچ
پوشش زینک ریچ امید با درصد بالایی پودر روی به صورت حفاظت کاتدی، از سطوح فلزی مواد خوردنده محافظت می کند همچنین بعنوان ضدزنگ برای استفاده صنعتی بخصوص در مواردی که لازم است رنگ در برابر مواد شیمیائی، آب و رطوبت مقاومت بالایی را داشته باشد استفاده می گردد.
فام -
تعداد اجزاء یک جزئی
ویسکوزیته 110-115 Ku
دانسیته 1.4-1.6 kg/L
قلم مو از قلم مو استفاده شود
تینر تینر روغنی
ضخامت فیلم تر 75-90 µ
ضخامت فیلم خشک 40-45 µ

 

شرایط اعمال:

دمای مناسب برای محیط 5 تا 40 درجه سانتیگراد و دمای مناسب سطح جهت اعمال رنگ بین 10 تا 45 درجه سانتیگراد است که این دما باید حداقل 5 درجه سانتیگراد بالاتر از نقطه شبنم باشد.

در چنین شرایطی، لایه بعدی پس از گذشت 12 تا 24 ساعت اعمال می شود.


آماده سازی سطح:

برای اینکه سطوح مورد نظر جهت رنگ آمیزی آماده گردد باید سطوح تا حد استاندارد سوئدی sa 2 آماده سازی شوند.