روغن الیف بتونه

سایر
روغن الیف بتونه
روغن الیف بتونه امید جهت بتونه کردن و هموار ساختن سطوح گچی و سیمانی، قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود

روغن الیف بتونه امید جهت بتونه کردن و هموار ساختن سطوح گچی و سیمانی، قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود