روغن الیف آستری

سایر
روغن الیف آستری
روغن الیف آستری امید جهت پایداری و پر نمودن فضاهای خالی سطوح گچی و چوبی و چسبندگی بهتر رنگ قبل از رنگ آمیزی استفاده می شود